top of page

מכירת נכס בישראל ע"י אפוטרופוס זר- אפשרי ללא מינוי אפוטרופוס בישראל

הישג למשרדנו: בית המשפט אישר מכירת נכס מקרקעין בישראל של חסויה זרה, ללא צורך במינוי אפוטרופוס נוסף בישראל (לצד האפוטרופוס הזר), זאת בניגוד לעמדת ב"כ היועמ"ש במשרד הרווחה וב"כ היועמ"ש במשרד האפוטרופוס הכללי;


המדובר בשבירת הפרקטיקה והעמדה של ב"כ היועמ"ש מזה שניםהפרשה עסקה במכירת דירה במגדלי אלרוב (אקירוב), השייכת לאישה מבוגרת תושבת אריזונה, ארה"ב. לנוכח גילה ומצבה הרפואי של בעלת הדירה, מונתה בתה כאפוטרופוס לגוף ולרכוש עליה באריזונה, לפי צווים אשר הוצאו על ידי בית המשפט המוסמך במדינה אריזונה.


האפוטרופסית הזרה האמורה (הבת), פנתה למשרדנו על מנת שנייצגה במכירת הדירה האמורה במגדלי אלרוב. לאחר חתימת הסכם מכר הדירה (המותנה), נעשתה פנייה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיאשר את הסכם המכר (כנדרש על ידי הרשויות במקרה של חסויה/אפוטרופוס).


הן ב"כ היועמ"ש במשרד הרווחה והן ב"כ היועמ"ש של האפוטרופוס הכללי, הציגו עמדה נוקשה לפיה יש לדחות את בקשת אישור מכר הדירה מאחר וקודם לכן צריך למנות אפוטרופוס פה בישראל לשם כך (דהיינו, "כפל אפוטרופסים" הלכה למעשה).


וכך, בין היתר, בא הדבר לידי ביטוי בתגובות ב"כ היועמ"ש:

"...לצורך ניהול וטיפול ברכושה של הגב' XX , המצוי בישראל, יש צורך במינוי אפוטרופוס לרכוש בישראל.......................... בהתאם לפסיקה, הרי שלא ניתן להכיר בצו אפוטרופסות שניתן בארה"ב, ולפיכך יש לפעול לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 ולמנות לגב' XX אפוטרופוס לרכושה בישראל".


נציין כי זו אכן הפרקטיקה האוטומטית מטעם ב"כ היועמ"ש בנושא הזה, ואנו ביקשנו לאבחן ולדייק את הוראות הפסיקה והמלומדים בישראל, על מנת להביא לתוצאה הפוכה (לפיה אין צורך במינוי אפוטרופוס נוסף בישראל לצורך אישור מכר הדירה בישראל של החסויה הזרה; זאת באמצעות הכרה אגבית בצווי המינוי הזרים לפי סעיף 11(ב) לחוק אכיפת פסקי חוץ הישראלי).


לאחר מספר כתבי בית דין, לרבות בקשה לעיון חוזר בהחלטה הראשונית של בית המשפט הנכבד, ולאחר שטרחנו, זיקקנו ודייקנו באשר לפסיקה בישראל לרבות דברי מלומדים, החליט לבסוף בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, להפוך את החלטתו הראשונית, לקבל את עמדת משרדנו ולדחות את עמדתם (הגנרית והמכבידה) של ב"כ היועמ"ש רווחה וב"כ היועמ"ש אפוטרופוס הכללי.


המדובר בפריצת דרך בנושא זה אשר תקל ותסייע בידי אחרים במקרים דומים.


לקריאת ההחלטה הסופית של בית המשפט, לחץ כאן.פוסטים אחרונים
ארכיון
חפש לפי תגיות
bottom of page